Deklaracja dostępności

Urząd Miejski w Jaworze zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do www.invest.jawor.pl.

Data publikacji strony internetowej: 20192021-08-17.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-08-17.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • niektóre zdjęcia nie posiadają opisów tekstowych i/lub alternatywnych,

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-08-17. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez wykonawcę strony.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Leszek Światkowski, promocja@jawor.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich .

Dostępność architektoniczna

 1. Do budynku prowadzą 2 wejścia., jedno po schodach, bezpośrednio do Ratusza – Rynek 1, drugie od strony Teatru Miejskiego – Rynek 5.
 2. W budynku nie ma windy ani platform przyschodowych. Budynek Ratusza jest dostępny wyłącznie dla osób nie korzystających z wózków.
 3. Wejście od strony Teatru Miejskiego do Biura Obsługi Klienta jest w pełni dostępne dla osób niepełnosprawnych.
  Pomieszczenia Biura Obsługi Klienta znajdują się na parterze budynku a do pokonania niewielkiej różnicy poziomów służy pochylnia dla osób na wózkach inwalidzkich.
  Biuro Obsługi Klienta jest usytuowane w przestronnej, funkcjonalnej i łatwo dostępnej sali.
  W Biurze Obsługi Klienta miejscem pierwszego kontaktu z urzędem jest biuro podawcze, infokiosk, 2 kasy (z możliwością płacenia kartą, także zbliżeniowo) oraz kilkanaście stanowisk obsługowych. Każde opatrzone opisem i numerem. Na końcu pomieszczenia usytuowane są biura Urzędu Stanu Cywilnego oraz Wydziału Spraw Obywatelskich, oddzielone od sali obsługowej drzwiami o szerokości umożliwiającej przejechanie wózkiem.
  Obsługa odbywa się bezpośrednio przy stanowiskach obsługowych. W przypadku konieczności kontaktu osoby niepełnosprawnej z innym pracownikiem, wykonującym czynności służbowe poza Biurem Obsługi Klienta istnieje możliwość wezwania tego pracownika. Obsługa odbywa się w Biurze Obsługi Klienta.
  W hollu obok BOKu znajduję się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach.
  Druga toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych usytuowana jest na parterze Ratusza. Jest dostępna wyłącznie dla osób nie korzystających z wózków.
 4. Petenci Urzędu Miejskiego i Teatru Miejskiego mogą korzystać z bezpłatnych miejsc parkingowych z dwóch stron budynku, po obu stronach znajdują się po dwa miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.
 5. Do budynku i wszystkich pomieszczeń osoba niewidoma i niedowidząca może wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
 6. W Urzędzie Miejskim nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.